پیامبر از شیطان سؤال کرد که ای لعنت شده همنشینت کیست؟
شیطان گفت: رباخوار
گفت دوستت کیست؟
شیطان گفت: زنا کار
گفت همنشین صمیمیت کیست؟
شیطان گفت: افراد مست و شرابخوار
پیامبر فرمود: مهمانت کیست؟
شیطان گفت: دزد و سارق
پیامبر فرمود که پیامبرت کیست؟
شیطان گفت: شخص ساحر و سحر کننده
پیامبر گفت: نور چشمی تو کیست؟
شیطان گفت: کسی که قسم به طلاق خورد.
پیامبر فرمود که حبیب و دوستدارت کیست؟
شیطان گفت کسیکه تارک نماز جمعه باشد.
پیامبر فرمود چه چیزی کمر تو را خورد میکند؟
شیطان گفت که مجاهد فی سبیل ا... و کرد پای آنها
پیامبر فرمود چه چیز جسمت را ضعیف میکند؟
شیطان گفت: توبه، توبه کننده
پیامبر گفت: چه چیز جگر تو را میسوزاند؟
شیطان گفت: زیادی استغفار در شب و روز
پیامبر گفت: چه چیزی چهره ات را خوار میکند؟
شیطان گفت صدقه پنهانی و مخفی