همان طور که گفتم فراماسوتری به 33 درجه تقسیم می شود که عبارت اند از:

درجه ی اول : شاگرد تازه وارد

درجه ی دوم : افزار بار

درجه ی سوم : استاد بنا

درجه ی چهارم : استاد نهان

درجه ی پنجم : استاد کامل

درجه ی ششم : منشی محرم

درجه ی هفتم : ناظم و قاضی

درجه ی هشتم : مباشر ساختمان

درجه ی نهم : برگزیده ی نه نفر

درجه دهم : برگزیده ی پانزده نفر

درجه ی یازدهم : بلند پایه برگزیده

درجه ی دوازدهم : بزرگ استاد معمار

درجه ی سیزدهم : طالق خسروی انوش

درجه ی چهاردهم : شهسوار اسکاتلندی کمال

درجه ی پانزدهم : شهسوار شمشیر یا شهسوار شرق

درجه ی شانزدهم : شاهزاده ی اورشلیم

درجه ی هفدهم : شاهزاده ی شرق و غرب 

درجه هجدهم : شهسوار مرغ ماهی خوار  !!!!!

درجه ی نوزدهم : بزرگ کاهن

درجه ی بیستم : بزرگ استاد ارجمند

درجه ی بیستیکم : ریش سفید عصر نوح

درجه ی بیست و دوم : شاهزاده ی لبنان 

درجه ی بیست و سوم : رئیس پرستشگاه

درجه بیست و چهارم : شاهزاده ی پرستشگاه

درجه ی بیست و پنجم : شهسوار ابلیس بی باک 

درجه ی بیست و ششم : شاهزاده ی رحمت

درجه ی بسیت و هفتم : فرمانده معبد

درجه ی بیست و هشتم : شهسوار خورشید

در جه ی بیست و نهم : شهسوار اندروی مقدس

درجه ی سی ام : شهسوار عقاب سیاه و سفید

درجه ی سی و یکم : بزرگ بازرس

درجه ی سی و دوم : شاهزاده ی بلند مرتبه شاهانه

درجه ی سی و سوم : بزرگ بازرس کل

یکی از دلایلی که عدد 13 برای فراماسون ها مقدس است این است که در 13 فروردین هامان وزیر خشایار شاه که به شرارت و پلیدی مشهور بود ، 15 قوم و 77 هزار ایرانی را به منظور این که قصد کشتن شاه را داشتند به قتل رساند. همان طور که در بالا ملاحضه می فرماید درجه سیزدهم دارای نام ایرانی است.همچنین عدد 13 نزد ایرانیان نحس است که دلیل آن بیان شد.