به آرم این شبکه دقت کنید. شباهت زیادی با علامت گونیا پرگار فراماسونری دارد.