همان طور که میدانید عدد 33 مشهورترین مضرب عدد ماسونی 11 است.

1-ترور جان اف کندی ر شهر دالاس بر روی مدار 33 درجه قرار دارد.همچنین آبرهام لینکلن که بر روی صندلی شماره ی 33 ترور شد این دو رئیس جمهور آمریکا از عدالت طلبان و ضد فراماسون بودند که متاسفانه ترور شدند

2-معروفترین و مهمترین لژ فراماسونی آمریکا که لژ مذکور نام دارد در شهر چارلستون که بر روی مدار 33 درجه ی زمین قرار دارد.

3-محل سقوط هواپیما های آمریکایی به منظور آزادسازی گروگان ها در محلی به نام طبس که نزدیکی درجه 33 مدار زمین قرار گرفته است.

4-انداختن بمب های هسته ای در ناکازاکی و هیروشیما که در نزدیکی مدار 33 درجه زمین قرار دارند.

5اسرائیل و لبنان به مدت 32 روز با هم جنگ کردند و پس از اعلام آتش بس اسرائیل به حملات خود ادامه داد تا جنگ در 33 روز تمام شود و این طور هم شد.

6-دلیل اصلی حمله ی اسرائیل به فلسطین این است که چون فلسطین و اسرائیل در مدار 33 درجه ی زمین قرار دارند صهیونیست ها می خواهند فلسطین را هم به تصرف در آورند تا به غیر از آن ها کشوری بر روی مدار 33 درجه ی زمین قرار نگرفته باشد.

7-آخرین درجه ی فراماسونری 33 است.

8-مثلث برمدا هم در مدار 33 درجه ی زمین قرار دارد که بعدا آن را به طور گسترده بررسی می کنیم

این ها فقط چند نمونه بودند.