بله بزرگترین فراماسون ایرانی محمد علی فروغی ملقب به ذکاؤالملک دوم بود.پدر وی یعنی میرزا ملک خان ملقب به ذکاؤالملک از بنیانگذاران اصلی فراماسونری در ایران است و اولین لژ فراماسونری به نام لژ بیداری در ایران تاسیس کرد.

محمد علی فروغ ی هم پس از مرگ پدرش تصمیم به ادامه کار پدرش گرفت.

بله محمد علی فروغی کسی بود که دوره ی قاجار را برانداخت و رضا خان پهلوی را به سلطنت رساند. سپس رضا خان را برداشت و به جایش محمدرضا شاه را گذاشت.

زمانی که دوره ی حکومت رضا خان رو به پایان بود ، انگلیسی ها می خواستند نوه ی احمد شاه را بالا ی کار بگذارتد ولی رضا خان با التماس زیاد از محمد علی فروغی خواست تا سلطنت دروره ی پهلوی به پایان نرسد محمد علی فروغی هم درخواست وی را قبول کرد و محمدرضا شاه را برگزید.

بقیه در ادامه مطلب