ویچ یا همان ساحره یکی از سربازان کلش هست که با ظاهری تکان دهنده همه را معشوق خود کرده. در باره ی ویچ هم یک سیاست فوق حرفه ای فراماسونری در کار است.

به عصای ویچ دقت کنید همان سر بز(بافومت،شیطان) می باشد.

بنابراین می توان گفت ویچ همان شیطان است.

حتی با نگاه کردن به ظاهرش هم می توان به شیطان بودن ویچ پی برد.

مگر فقط خدا نیست که می میراند و "زنده میکند"

پس شیطان در این وسط چه کاره است؟؟؟؟!!!

سازندگان کلش شیطان را به عنوان یک زنده کننده در بازی خود قرار دادند تا با این طریق بتوانند به مردم بفهمانند که قدرت شیطان کمتر از خداوند نیست و موجودی جان بخش است.