کیلیسای سدلیک در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک تشکیل شده است از استخوان چهل هزار مسلمان و ساخته شده در سال 1218 به دستور پاپ

وقتی یک آدم چه مسلمان...چه مسیحی...و چه یهودی می خواهد عبادت کند به مکانی می رود که برایش آرامش را ببخشد و او را از افکارات منفی دور کند. در مکانی عبادت کند که دور از شر و پلیدی و پاک از هر گونه نجاست و زشتی. اما این کیلیسا با این همه شری و پلیدی اش هر ساله مسیحیان زیادی در اینجا به عبادت می پردازند. به نظرم این یک کیلیسای شیطانی است چون هدف پلیدی را دنبال می کند. مسیحیان هم همانند مسلمانان کیلیسا را خانه ی خدا می دانند و با دیدن این همه اسکلت و استخوان به فکر فرو می روند و این بر روان و روح آن ها تاثیر می گذارد . وقتی کسی به آن جا می رود با خودش فکر می کند : خانه ی خدا پر است از استخوان و چرا ما در خانه یکی از این ها را نداریم؟

امیدوارم منظورم را فهمیده باشین.

برای دیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید.