دوستان الان با مطلب علت اصلی تشکیل شیطان پرستی قسمت دوم که مربوط می شود به اقدامات حضرت سلیمان در خدمتم

این را هم از اول بگویم تا بعدا سوءتفاهم پیش نیاید.این افکارت بر طبق گفته فراماسون ها می باشد :

زمانی که حضرت داوود تصمیم به ساخت این بنا کرد به این منظور بود که جایگاهی برای حکمرانی و محلی برای تصمیم گیری باشد ولی عمر وی کفاف نکرد تا پایان این بنا را ببیند.

بعد از حضرت داوود ، حضرت سلیمان بر تخت پادشاهی نشست و تصمیم به اتمام این بنا گرفت ولی نه به منظور مرکز فرماندهی بلکه به منظور محلی برا عبادت خداوند یکتا.

به گفته قرآن کریم در ساخت این معبد جنبان هم دست داشتند:

باد را برای سلیمان که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه بود و معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانیدیم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می‌کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی‌تافت از عذاب سوزان به او می‌چشانیدیم. برای او هر چه می‌خواست از نمازخانه‌ها و مجسمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و دیگهای چسبیده به زمین می‌ساختند ای خاندان داوود شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده‌ای خاکی که عصای او را می‌خورد از مرگ او آگاه نگردانید پس چون فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می‌دانستند در آن عذاب خفت‌آور نمی‌ماندند. - قرآن سوره سبا، آیه ۱۲–۱۴