بله بزرگترین فراماسون ایرانی محمد علی فروغی ملقب به ذکاؤالملک دوم بود.پدر وی یعنی میرزا ملک خان ملقب به ذکاؤالملک از بنیانگذاران اصلی فراماسونری در ایران است و اولین لژ فراماسونری به نام لژ بیداری در ایران تاسیس کرد.

محمد علی فروغ ی هم پس از مرگ پدرش تصمیم به ادامه کار پدرش گرفت.

بله محمد علی فروغی کسی بود که دوره ی قاجار را برانداخت و رضا خان پهلوی را به سلطنت رساند. سپس رضا خان را برداشت و به جایش محمدرضا شاه را گذاشت.

زمانی که دوره ی حکومت رضا خان رو به پایان بود ، انگلیسی ها می خواستند نوه ی احمد شاه را بالا ی کار بگذارتد ولی رضا خان با التماس زیاد از محمد علی فروغی خواست تا سلطنت دروره ی پهلوی به پایان نرسد محمد علی فروغی هم درخواست وی را قبول کرد و محمدرضا شاه را برگزید.

بقیه در ادامه مطلب

محمد علی فروغی در دنیا برای خودش یک شخصیت بود و انگلیسی ها احترام زیادی به وی قائل بودند.زمانی که انگلیسی ها قصد تصرف پایتخت را داشتند رضا خان محمد علی فروغی را به عنوان نخست وزیر برگزید ولی خود محمد علی خواستار حکومت نبود و انگلیسی ها به احترام محمد علی فروغی پایتخت را تصرف نکردند.محمد علی فروغی درجات بسیار بسیار بلندی در فراماسونری داشت به طوری که رضا خان برای دیدار با وی خودش باید به منزل محمد علی می آمد.

این عکسی از محمد علی فروغی:

این هم عکسی از پدر وی ذکاءالملک: