زمانی که نایب السلطنه عباس میرزا پسر فتعلی شاه در دوره قاجار بر تبریز حکومت می کرد شش نفر را روانه انگلستان کرد که عبارت بودند از : میرزا صالح شیرازی ، میرزا جعفر مهندس ، میرزا جعفر طبیب ، میرزا رضا ، محمد علی شاگرد قورخانه و میرزا حاجی بابا .

در میان این شش نفر میرزا صالح شیرازی سفرنامه مربوط به سفر به انگلیستان و سپس بازگشت به ایران نوشته است.میرزاصالح در این دوره وارد انجمن فراماسون ها می شود که با خط خود در فرنامه ی خود در تاریخ بیستم رجب سال 1233 هجری قمری می نویسد:

چون مدتها بود که خواهش دخول مجمع فراموشان را داشته فرصتی دست نمی داد تا اینکه مسترپارس استاد اول فراموشان را دیده که داخل به محفل آنها شده باشم و قرار داد روزی را نمودند که در آنجا .... روز 20 رجب به همراه مسترپارس و دارسی داخل فراموشخانه گردیده شام خورده در ساعت یازده مراجعت کردم.زیاده ازین درین باب آن جایز نیست.

بقیه در ادامه ی مطلب