این شایعه که حدود چند سال پیش به وجود آمده بود و بعضی ها با توجه به پیشبینی مایا ها می گفتند در این روز دنیا به پایان می رسید یا به قول خودمون قیامت.

فرهنگ های غربی این شایعه را در کشور های اسلامی بسیار تبلیغ کردند و حتی فیلمی هم به نام 2012 منتشر کردند.

به گفته ی آن ها در تاریخ 2012/12/21 این شایعه به واقعیت خواهد پیوست و ما می توانیم با جمع کردن ارقام این تاریخ به عدد 11 به رسیم که یک عدد ماسونی می باشد.

نکته ی بسیار جالب این جاست که معمولا خودت باید درک می کردی و آن این است که شیطان پرستان از این تاریخ به عنوان پایان دنیا یاد می کنند ولی اصلا این طور نیست این قبل از این تاریخ شیطان پرستان یا فراماسون ها مخفیانه دنیا به دست گرفتند اما بعد از این تاریخ آن ها فعالیت های خود را به آشکاری انجام می دهند از جمله آن ها می توان به داعش اشاره کرد.