عربستان توسط کارهایی که چند ماه اخیر انجام داد شیطان پرستی خود را اعلام کرد که در این حادثه ها که سقوط جرثقیل باعث مرگ 107 تن و 238 مجروح به جا گذاشت بسیار مشهور است.

با توجه به این که این جرثقیل در تاریخ 2150/9/11 اتفاق افتاد مربوط می شود به حادثه ی 11 سپتامبر 2001. این دو حادثه در یک تاریخ یعنی 11 سپتامبر که یک عدد معروف ماسونی است اتفاق افتاد.