زمانی که نایب السلطنه عباس میرزا پسر فتعلی شاه در دوره قاجار بر تبریز حکومت می کرد شش نفر را روانه انگلستان کرد که عبارت بودند از : میرزا صالح شیرازی ، میرزا جعفر مهندس ، میرزا جعفر طبیب ، میرزا رضا ، محمد علی شاگرد قورخانه و میرزا حاجی بابا .

در میان این شش نفر میرزا صالح شیرازی سفرنامه مربوط به سفر به انگلیستان و سپس بازگشت به ایران نوشته است.میرزاصالح در این دوره وارد انجمن فراماسون ها می شود که با خط خود در فرنامه ی خود در تاریخ بیستم رجب سال 1233 هجری قمری می نویسد:

چون مدتها بود که خواهش دخول مجمع فراموشان را داشته فرصتی دست نمی داد تا اینکه مسترپارس استاد اول فراموشان را دیده که داخل به محفل آنها شده باشم و قرار داد روزی را نمودند که در آنجا .... روز 20 رجب به همراه مسترپارس و دارسی داخل فراموشخانه گردیده شام خورده در ساعت یازده مراجعت کردم.زیاده ازین درین باب آن جایز نیست.

بقیه در ادامه ی مطلب

باز در واقع جهارشنبه 1323 هجری قمری می نویسد:

در صحن کلیسا مسترهریس نامی که بزرگ خانه فراموشان بود بنده را به دو مرتبه از مراتب مزبور رسانیده بود مرا دیده مذکور ساخت که یک هفته دیگر عازم ایران هستید و فردا فراموشخانه باز است اگر فردا شب خود را به آن جا رساندی مرتبه ی اوستادی را به تو می دهم و اگر نه ناقص به ایران می روی . خواستم زیاده در خصوص رفتن گفت و گو کنم فرصت نشد.

روز پنجشنبه مطابق چهارم نوامبر هنگام صبح از مهمان خانه مزبور سوار شده دو ساعت از ظهر گذشته وارد به لندن گردیدم و چون روزی بود که بنده بایست داخل به فراموشخانه شود ، یک ساعت بعد از آن که سه ساعت از ظهر گذشته بود داخل به فراموشخانه شده و هفت ساعت از ظهر گذشته بعد از شام از فراموش خانه بیرون رفتم...

پس در این صورت میرزاصالح شیرازی اولین ارانی است که وارد این جمعیت شده و قراری که در آن بسته شده مطبوعات حروفی را وارد ایران کرد و خود میرزا صالح در سفرنامه خود اشاره به یادگیری فنون چاپ و مرکب در آن فراموشخانه می کند.

این هم عکسی از میرزا صالح خودمون: